Нашият уебсайт използва "cookies" ("бисквитки") за защита от крос-сайт заявки чрез преправяне ( Cross-site request forgery ). С ползването на уебсайта от Ваша страна, Вие се съгласявате с нашата Политика за поверителност ( Privacy Policy ) Разбрах
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„РАПИД” ЕООД (RAPID) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн запитване на нашия уебсайт: www.rapid.bg
Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.rapid.bg Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което отправя запитване на www.rapid.bg. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при постъпване на запитване на уебсайта, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?
„РАПИД“ ЕООД (RAPID) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 831805625, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. RAPID е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 100, ул“Георги Сава Раковски" No 128, ет. 8 и телефон +3592/963 13 00,; или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: http://www.rapid.bg/contacts.
Какви данни събираме и за какви цели обработваме Вашите данни?
Данните които RAPID получава/събира при попълване от Ваша страна на онлайн заявка са: име, телефонен номер, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по електронна поща или през сайта. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите продукти и услуги, предпочитания, за които сме уведомени, или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребителят изпрати онлайн запитване.
Ние не събираме чувствителна информация.
RAPID може да използва Вашата лична информация, за изпълняване на запитвания за информация, или за други цели, които Вие инициирате или изисквате. RAPID използва вашите данни за да Ви информираме, като Ви изпратим емейл или ви се обадим на посочения от Вас телефонен номер за да Ви дадем информация за недвижимия имот, който Ви интересува и/или да определим среща с ръководството и/или с компетентните служители във връзка с Вашето запитване.
Използваме ли „кукита“ на нашия уебсайт?
Ние НЕ използваме „кукита“ на нашия уебсайт.
Предоставяме ли личната Ви информация на трети лица?
RAPID НЕ предоставя личнатата Ви информация, получена посредством попълването на онлайн запитване на трети лица, с изключение на следните случаи: RAPID може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона.
Вашите права като субект на лични данни
  • Вие имате право да поискате копие от Вашите лични данни от RAPID и право на достъп по всяко време до личните си данни
  • Вие имате право да поискате от RAPID да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни
  • Вие имате право да поискате от RAPID личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка на ЕС, което се прилага спрямо администратора. RAPID може да откаже да заличи личните данни по следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора В) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • Вие имате право да поискате от RAPID да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако ние откажем да ограничим личните Ви данни, ние следва да направим това само изрично и в писмен вид, като се мотивираме за законосъобразната причина за този отказ.
  • Вие имате право да поискате от нас да изтрием Вашите данни по всяко време с отделна молба.
  • Вие имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
  • При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.
Сигурност
RAPID взема всички разумни предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на RAPID  ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална.
Изменения
RAPID си запазва правото да променя своята политика зазащита на личните данни, съобразно настъпили изменения в законодателството. Всички промени ще бъдат публикувани на уебсайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.